Artykuł w innych językach:
Wyłącz tłumaczenie
Zamknij
Charles Paisley: Wynijdźcie z niego, ludu mój!Historia ruchu poselstwa Williama Branhama, tom I: Dni Głosu (1930 – 1965)Pobierz PDF lub zamów książkę

Objawienie Syna Człowieczego

William Branham przez kilka ostatnich lat swojego życia stawiał mocny akcent na rozróżnienie „przyjścia” Syna Człowieczego a „objawienia się” Syna Człowieczego, twierdząc, że Syn Człowieczy objawia się przez usługę Malachiasza 4 i przez anioła z Objawienia 10:7.

EN
Rozwiń cytat

221 Teraz, po dziewiętnastu stuleciach, kiedy wieki Kościoła minęły, a wszystkie rzeczy, które prorokował o Lutrze, Wesleyu – przerobiliśmy to właśnie i widzieliśmy, jak zostało to rozrysowane i zszedł księżyc i to rozrysował, i Pan to rozrysował na tablicy tutaj dla nas, i pokazał to, i sam zstąpił i potwierdził, że to prawda. Po dziewiętnastu stuleciach, a my jesteśmy u końca laodycejskiego wieku Kościoła, tak jak obiecał u Łuk. 17:30, że ten sam Syn człowieczy (On to obiecał) będzie objawiony w dniach, tak jak było w Sodomie, na ziemi. Czy On to zrobił? Czy to musi się stać? To niemożliwe… A teraz, pamiętajcie, On przychodzi pod trzema imionami: Syna człowieczego – proroka; Syna Bożego – Ducha; Syna Dawida – na Tysiąclecie. Ale w międzyczasie, to złączenie, według Jego własnych słów, w dniach, kiedy Syn człowieczy będzie objawiony, objawi Siebie jako (co? nie Syna Bożego) Syna człowieczego. Objawi samego Siebie w inny sposób. A co to robi? Malachiasza 4, dokładnie się zgadza. Widzicie, Syn człowieczy objawi się, nie we wszystkich wielkich denominacjach i rzeczach, tak jak to mieliśmy na przestrzeni wieków, ale zamanifestuje się ponownie jako Syn człowieczy, aby zamanifestować Malachiasza 4.

64-0816 – Udowadnianie Jego Słowa
EN

Jezus powiedział: “Kiedy Syn człowieczy objawi się z niebios”. Pozwólcie mi zakończyć tymi słowami: że Syn człowieczy jest teraz objawiany z niebios. “Czy to się stanie wkrótce, bracie Branham?”. To dzieje się teraz. A ja mam nadzieję, że nie będę musiał robić tego osobistym na własnym zgromadzeniu, ale że wasz duch w was, który jest wam dany od Boga, może odczytać, o czym mówię. Syn człowieczy już przyszedł z chwały i objawia samego Siebie przez tych kilka ostatnich lat swojemu Kościołowi w miłosierdziu, pokazując im Swoją wielką obecność, czyniąc te same rzeczy, które czynił, kiedy był tu na ziemi, objawiając samego Siebie tak, jak Abrahamowi przed zniszczeniem [Sodomy].

58-0109 – Wywołani

Jednakże interpretacja tego wiersza przez Williama Branhama była całkowicie wyjęta z kontekstu Słowa Bożego. Zobaczmy wiersz z Łukasza 17:30 w kontekście:

22. A do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie.

23. I powiedzą wam: Oto tu, albo: Oto tam jest. Nie chodźcie tam ani nie idźcie za nimi.

24. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu.

25. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie.

26. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego:

27. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił.

28. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;

29. Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił.

30. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

31. Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca.

32. Pamiętajcie żonę Lota.

33. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.

Łukasz 17:22-33

Najpierw Jezus przestrzega swoich uczniów, aby nie wierzyli, jeśli ktoś im powie, że Chrystus jest tu albo tam. Później opisuje „dzień Syna Człowieczego”, czyli dzień swojego przyjścia, porównując go do błyskawicy, która jest zjawiskiem nagłym, szybkim i widocznym przez wszystkich i podkreśla, że ale najpierw musi cierpieć i być odrzucony. Dalej porównuje swój dzień do dwóch wydarzeń w przeszłości – potopu oraz zagłady Sodomy. Oba te wydarzenia były nagłym sądem spadającym na bezbożnych ludzi, ale ludzie sprawiedliwi (Noe, Lot) byli uratowani. I wtedy Jezus mówi, że tak (jak w dniach Noego i Lota) będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi”. Innymi słowy w dniu jego objawienia się bezbożni będą zgładzeni a sprawiedliwi będą wyratowani.

Syn Człowieczy jest określeniem, którego Jezus używa w odniesieniu do samego siebie, będąc w widzialnym ciele. Należy zauważyć, że to samo słownictwo użyte jest w Ewangelii Mateusza, gdzie to samo wydarzenie, przyjście Syna Człowieczego, opisane jest następująco:

23. Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam — nie wierzcie.

24. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.

25. Oto wam przepowiedziałem.

26. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni — nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu — nie wierzcie.

27. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

28. Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.

29. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone.

30. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.

31. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Mateusz 24:23-31

Jedynym celem takiej a nie innej interpretacji Łukasza 17:30 przez Williama Branhama było zwrócenie uwagi ludzi na wyjątkowość swojej własnej usługi.

Udostępnij
WhatsApp
W górę